Archive

Posts Tagged ‘มีดต่อสู้’

livache kukri (no.35)

May 24th, 2012 Comments off
livache kukri

livache kukri

ต้นแบบมีด livache kukri
ทำมาเป็นแบบนี้ Read more…

มีดทรงกรูข่า ด้ามฝักไม้ชิงชัน

February 2nd, 2012 Comments off
มีดทรงกรูข่า

มีดทรงกรูข่า

เล่มบนมีดทรงกรูข่า ด้ามฝักไม้ชิงชัน/เล่มล่างไม้ประดู่ลายสวยครับ Read more…